Ydych chi'n barod i drawsnewid eich bywyd trwy myfyrio?

Ymunwch â'r sialens myfyrio 28 diwrnod a dechreuwch eich taith i fywyd hapusach, mwy heddychlon a llonydd.

Trwy ddefynddio arferion meddwlgarwch (mindfulness), bydd y cwrs yma yn dysgu chi sut i ddod o hyd i heddwch, trwy gweithio efo'r anadl, y corff, a'r arferiad o fyfyrdod.

Dechreuwch eich taith heddiw a phrofwch y buddion a ddaw i'ch ymennydd, corff ac enaid.
Cwricwlwm y Cwrs


  Cyflwyniad
Available in days
days after you enroll
  Paratoi ar gyfer y cwrs
Available in days
days after you enroll
  Wythnos 1 - Ymlacio'r meddwl
Available in days
days after you enroll
  Wythnos 2 - Dod o hyd i heddwch
Available in days
days after you enroll
  Wythnos 3 - Gwella o straen a gorbryder
Available in days
days after you enroll
  Meddwlgarwch o ddyd i ddyd
Available in days
days after you enroll
  Rhan bonws - Myfyrdodau mewn Saesneg
Available in days
days after you enroll
  Rhan Bonws - Yoga Nidra
Available in days
days after you enroll
Wythnos 1 - Ymlacio'r meddwl

Mae Wythnos 1 yn ymwneud â thawelu eich meddwl. Byddwn yn gwneud myfyrdodau dyddiol hawdd i'ch helpu i gael gwared ar straen a dod o hyd i ychydig o heddwch. Erbyn diwedd yr wythnos, byddwch chi'n sylwi ar bethau'n teimlo ychydig yn ysgafnach. Bydd fel gwyliau bach i'ch ymennydd!

Wythnos 2 - Dod o hyd i heddwch

Paratowch i fynd yn ddyfnach yn Wythnos 2 wrth i ni archwilio sut i "Ddod o Hyd i Heddwch." Byddwn yn ei gadw'n syml gyda myfyrdod cyfrif anadl - dim pethau ffansi, dim ond chi a'ch anadl. Mae'r wythnos hon yn ymwneud â dadorchuddio'r tawelwch mewnol hwnnw sydd wedi bod yno drwy'r amser. Drwy gyfrif eich anadl, byddwch yn manteisio ar rythm heddychlon a all leddfu eich meddwl a dod ag ymdeimlad o lonyddwch.

Wythnos 3 - Goresgyn straen a phryder

Yn Wythnos 3, rydym yn mynd i'r afael â straen a phryder yn uniongyrchol. Gan ddefnyddio offer a gefnogir gan wyddoniaeth, byddwn yn archwilio technegau ymarferol i'ch helpu i oresgyn straen a phryder. Dim jargon, dim ond strategaethau bywyd go iawn i dorri'n rhydd o afael straen. Erbyn diwedd yr wythnos hon, bydd gennych offer ymarferol a fydd yn eich grymuso i wynebu straen.

Wythnos 4 - Meddwlgarwch mewn bywyd pob dydd

Yn ein hwythnos olaf, rydyn ni'n dod â'r cyfan at ei gilydd gydag "Meddwlgarwch mewn Bywyd Dyddiol." Byddwn yn cymryd yr arferion meddwlgarwch rydych chi wedi'u dysgu a'u cymhwyso i'ch routine dyddiol. Erbyn diwedd yr wythnos hon, byddwch yn dod ag ymdeimlad o feddwlgarwch i bopeth a wnewch - gan greu bywyd tawelach a mwy heddychlon.

Bonws - Ioga Nidra ar gyfer cwsg

Byddwch hefyd yn derbyn yr adran bonws hon ar Yoga Nidra, a elwir hefyd yn "Sleep Yoga". Mae hyn yn cynnwys set o yoga nidras a ddewiswyd yn arbennig ac sydd wedi'u cynllunio i'ch arwain i noson braf o gwsg. Gall 20 munud o yoga nidra fod yn gyfwerth â 2 - 4 awr o gwsg arferol.

Bonws - Fersiwn Saesneg o'r cwrs

Hefyd fel bonws fydd fersiwn Saesneg ar gael o'r cwrs i chi.

Eich hyfforddwr


Mae Siôn Jones yn hyfforddwr ac athro meddwlgawrch (mindfulness) yn wreiddiol o Aberystwyth. Gydag angerdd am ioga ac meddwlgarwrch, mae Siôn wedi bod yn helpu unigolion i oresgyn pryder a thrawsnewid eu bywydau am dros 7 mlynedd nawr. O ymddangosiadau teledu a radio byw ar y BBC ac S4C i encilion yoga ac meddwlgarwch blaenllaw ar draws y DU ac Ewrop, mae Siôn yn arbenigwr go iawn yn y maes. P'un a ydych chi'n ceisio tyfu yn bersonol, dod o hud i heddwch mewnol, neu cael golwg mwy ddisglair ar fywyd, bydd Siôn yn eich arwain ar daith o hunan-ddarganfyddiad.

Choose a Pricing Option

Cwestiynau Cyffredin


Pryd mae'r cwrs yn dechrau?

Bydd y cwrs yn cychwyn ar y 3ydd o Fehefin, ond mae'n iawn i chi ddechrau diwrnod neu ddau yn hwyrach os oes rhaid. Mae'n gwrs hunan-astudio (oni bai eich bod wedi dewis y Pecyn Aur) a bydd angen 15 munud y dydd i ymarfer y myfyrdod, mae modd i chi neud hyn yn eich amser eich hun felly pryd bynnag sy'n gyfleus i chi.

Faint o amser sydd angen arnaf i wneud y cwrs?

Dim ond 15 munud y dydd yw'r myfyrdodau. Mae opsiynau i fyfyrio am hirach os dymunwch, ond nid yw hyn yn angenrheidiol.

Oes angen profiad mewn myfyrdod arnaf i wneud y rhaglen hon?

Na, nid oes angen profiad arnoch i wneud y rhaglen. Fe'i cynlluniwyd i'ch cyflwyno'n araf i'r arferion fel y gallwch ddechrau eu cynnwys yn eich bywyd bob dydd.

Beth mae'r Pecyn Aur yn ei gynnwys?

Yn y Pecyn Aur, nid yn unig y byddwch chi'n cofrestru ar gyfer y rhaglen fyfyrio - rydych chi hefyd yn derbyn pedair sesiwn 1-1 50 munud unigryw gyda Siôn. Wedi'u teilwra i'ch anghenion, mae'r sesiynau hyn yn darparu arweiniad personol a myfyrdodau unigryw, gan sicrhau eich bod ar y llwybr cywir. Gellir archebu'r sesiynau hyn ar amser sy'n gyfleus i chi.

Beth sy'n digwydd ar ddiwedd y 28 diwrnod?

Er bod y rhaglen wedi'i chynllunio i'w chwblhau dros 28 diwrnod, byddwch yn cael mynediad gydol oes iddi. Felly gallwch chi gwblhau'r rhaglen ar eich cyflymder eich hun. Mae'n cael ei diweddaru bedair gwaith y flwyddyn gyda myfyrdodau newydd. Mae'r rhaglen hefyd wedi'i chynllunio i roi'r offer angenrheidiol i chi barhau â'r broses ar eich pen eich hun unwaith y daw'r 28 diwrnod i ben.